Latest in Tech

Loading...

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Cẩm âm Lai sinh nguyện tố nhất đóa liên 来生愿做一朵莲 tone Sol

Đô-Rê La Sol Fa Mi , Rê Đô Rê
Rê Fa (Fa) Rê Fa, Sol La (la)
Rê La , Rê La Sol ... Rê Sol , Rê Sol Fa
Fa Rê Fa Sol Mi , Rê Đô Rê

Đô-Rê La Sol Fa Mi , Rê Đô Rê
Rê Fa Fa Rê Fa , Sol Đ2 La
Rê La , Rê La Sol ..  Rê Sol , Rê Sol Fa
Fa Rê Fa Sol Mi , Rê Đô Rê

Điệp khúc
La Đ2 R2 , F2 M2 R2 Đ2 R2
La Đ2 R2 , F2 R2 Đ2 La Sol La
La Đ2 R2 (R2) La Sol , Sol-La Đ2 La Sol Fa
Đô Rê Fa , La Sol Fa Sol La

La Đ2 R2 , F2 M2 R2 Đ2 R2
La Đ2 R2 , F2 R2 Đ2 La Sol La
La Đ2 R2 (R2) La Sol , Sol-La Đ2 La Sol Fa
Đô Rê Fa La Sol , Mi Đô Rê

1 nhận xét: